Velkommen

Polaris drabant

Velkommen

Polaris Drabant Klubben er nedlagt, men denne hjemmeside forsøges videreført

En del af Pd klubbens donation til ungdomsarbejdet i Dansk Sejlunion er nu kommet til gavn

Pengene gør det muligt for sejlunionen at inviterer dygtige og dedikerede oplægsholdere til Århus samt give de unge en festlig oplevelse og en goodiebag med relevant indhold. Se link.

https://dansksejlunion.dk/nyheder/2022/ung-i-sejlklubben

Polaris Drabant er en dejlig søstærk 26-fods sejlbåd bygget fra 1971-1982.

Klubbens tidligere hjemmeside på pd26.dk indeholder information af historisk interesse, men al ny information kommer på denne hjemmeside.”

Polaris Drabant Klubben blev nedlagt d. 12. december 2021. Nedenfor finder du referat fra den sidste generalforsamling.

Den afgående bestyrelse vil sørge for at videreføre de gamle hjemmesider i en periode. Hvis der er friske kræfter der vil overtage webmasterrollen så send en mail.  De fysiske dokumenter og arkiver videregives til Aarhus bymuseum. Foreningens likvide kapital doneres til Dansk Sejlunions Ungdomsafdeling. Kommunikation vil for fremtiden hovedsagelig ske via facebook.

Det vil være muligt at købe standere, så længe der er et lager. Nærmere information i en sidste mail inden 31/12 hvor vores kommunikation via fælles mail ophører. Det vil dog være muligt at sende mail til info@pd26.dk hvis du har ændringer til fartøjsregistret, hvis du vil bestille stander eller har andre spørgsmål.

Referat af Ekstraordinær Generalforsamling i Polaris Drabant Klubben

12. december 2021 kl. 11:30

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Anden behandling af forslag om foreningens nedlæggelse
 3. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstillede den fungerede formand. Dirigenten blev enstemmigt valgt. Der var alene mødt medlemmerne af den fungerende bestyrelse. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt d. 26. november 2021 per mail til samtlige medlemmer. Da vedtægterne foreskriver, at der skal indkaldes med mindst 14 dages varsel, er generalforsamlingen rettidigt indkaldt, og dermed beslutningsdygtig.

 1. Anden behandling af forslag om foreningens nedlæggelse

Eneste punkt til behandling er bestyrelsens forslag til foreningens nedlæggelse, første gang behandlet og vedtaget på den ordinære generalforsamling 14. november 2021, hvor også alene bestyrelsen var mødt. Ingen medlemmer har i den mellemliggende periode gjort indsigelse mod forslaget, og der er alene modtaget enkelte tilkendegivelser omkring det triste i situationen.

Forslaget indebærer, at foreningen afvikles, og at overskuddet efter foreningens forpligtelser er betalt, overføres til Dansk Sejlunions ungdomsarbejde. Foreningens domænenavne og webhotel overføres til Torben Matthes, der foreløbigt ønsker at videreføre hjemmesiderne, ligesom foreningens beholdning af standere overføres til Torben Matthes til evt. finansiering af hjemmesidernes drift. Foreningens arkivalier tilbydes til Aarhus Stadsarkiv til bevarelse. Den fungerende bestyrelse forestår afviklingen, og forventer den afsluttet tidligt i det nye år.

Generalforsamlingen skred til afstemning, og forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Intet.

Generalforsamlingen sluttede kl. 12:00

Referat af generalforsamling i Polaris Drabant Klubben, 14. november 2021

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Aflæggelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent.
 4. Valg af bestyrelse og suppleant.
 5. Valg af revisor og suppleant.
 6. Indkomne forslag.
  1. Bestyrelsens forslag om foreningens nedlæggelse
 7. Fastlæggelse af dato for næste generalforsamling.

Fremmøde:

Rune Bolding Broberg (Pd22)

Torben Matthes (Pd246)

Søren Balle (Pd210)

Mødet:

 1. Valg af dirigent

Den afgående formand blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt d. 28. oktober, og altså med mere end de krævede 2 ugers varsel.

 1. Formandens beretning

Formandens beretning var udsendt sammen med indkaldelsen, og konstaterede, at foreningen, til trods for  både intentioner, indsats igennem en årrække og nye, yngre medlemmer, fortsat ikke havde fået øget aktivitetsniveauet. Med en så lav aktivitet vurderer bestyrelsen, at det er nødvendigt at få afsluttet foreningen i god ro og orden. Derfor er der stillet forslag om foreningens nedlæggelse.

 1. Aflæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som er godkendt 10. november 2014 af foreningens revisor. Der har været indtægter for kr. 872,79, og udgifter for kr. 5.570,00. Regnskabet udviser et underskud på kr. 4.697,21. Klubben har en egenkapital på kr. 34.071,05, som er placeret på klubbens bankkonto. Se regnskabet her

 1. Valg af bestyrelse og suppleant

Den siddende bestyrelse ønsker ikke at fortsætte. Da der ikke er dukket andre medlemmer op til generalforsamlingen, konstaterer bestyrelsen, at den er nødt til at fortsætte som forretningsbestyrelse med henblik på foreningens nedlæggelse.

 1. Valg af revisor og suppleant

Da der ikke er mødt andre medlemmer op end bestyrelsen, kan der ikke vælges revisor og suppleant.

 1. Indkomne forslag
  1. Bestyrelsens forslag om foreningens nedlæggelse

Bestyrelsen har indstillet til foreningens nedlæggelse grundet manglende aktivitet. Følgende punkter blev diskuteret:

 • Foreningen har 2 hjemmesider, samt et lager af standere. Torben har tilbudt at videreføre hjemmesiderne så længe han orker, og at finansiere det ved salg af standere til interesserede. Dette bifaldes af generalforsamlingen.
 • Foreningen har et mindre arkiv af dokumenter, årbøger, sangbøger m.v. helt tilbage fra de tidlige 1970ere. Rune og Søren undersøger, om dette med mening kan indleveres til et lokalt arkiv eller lignende.
 • Foreningens kontante midler er foreslået overgivet til Dansk Sejlunions ungdomsarbejde. Det foreslås, at dette først gennemføres når foreningens økonomiske udeståender er endeligt afviklet. Generalforsamlingen tilsluttede sig dette.

Dirigenten konstaterede, at der ikke er opnået fremmøde af halvdelen af foreningens medlemmer, og at foreningens nedlæggelse – der må være at sidestille med en vedtægtsændring – derfor ikke kan vedtages endeligt ved denne generalforsamling. I henhold til vedtægternes §5 er almindeligt stemmetal afgørende ved en ekstraordinær generalforsamling, og dirigenten henstiller derfor til forretningsbestyrelsen at indkalde til en sådan med henblik på endelig vedtagelse af forslaget.

 1. Eventuelt

Intet.

 1. Fastsættelse af dato for næste generalforsamling

Forretningsbestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling, fastsat til søndag d. 12. december. Nærmere oplysninger om sted og tid udsendes.

Hermed indkaldes til generalforsamling i Polaris Drabant Klubben, søndag d. 14. november 2021 kl. 10.30-12:00 Kaløvig Badehotel, Kaløvig Bådehavn.
 Dagsorden iflg. klubbens vedtægter/love som følger:
1.     Valg af dirigent.
2.     Formandens beretning.
3.     Aflæggelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent.
4.     Valg af bestyrelse og suppleant.
5.     Valg af revisor og suppleant.
6.     Indkomne forslag.
6.a.  Bestyrelsens forslag om foreningens nedlæggelse
7.     Eventuelt.
8.     Fastlæggelse af dato for næste generalforsamling.

Iflg. klubbens love skal forslag og lovændringer, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling være bestyrelsen i hænde senest den 1. oktober. Der er fra bestyrelsen indkommet forslag om foreningens nedlæggelse, hvilket er indført som pkt. 6.a.

Af hensyn til planlægningen af generalforsamlingen vil bestyrelsen gerne snarest have besked via en mail til:  bestyrelsen@pd26.dk  hvis du ønsker at deltage i generalforsamlingen, eller hvis du er villig til at lade dig opstille til bestyrelsen. (Senest d. 11. november)
Foreningen byder på frokost efter generalforsamlingen.

Formanden beretter:

Da jeg blev valgt som formand for år tilbage, stod Polaris Drabant Klubben overfor en afvikling. Der havde ikke været aktivitet i noget tid, og der var meget begrænset interesse for at møde op til generalforsamlingen. Det lykkedes dog dengang at samle en bestyrelse, 3 personer, og det ud fra den opfattelse, at nu skulle det briste eller bære: Kontingentet blev sat op, og der blev sat en stor pulje penge af til støtte til arrangementer i foreningens regi.

Selv om der da også blev holdt nogle enkelte arrangementer, og ganske hyggelige var de, så var det tydeligt, at der var tale om Tordenskjolds soldater. Meget få personer har været bærende for hele indsatsen, og det har absolut ikke været motiverende. Senest blev nye kræfter efterlyst på foreningens facebookside for en måned siden, hvilket ikke har ført noget med sig. Æraen hvor “foreningen” som begreb ses som udgangspunktet for sociale aktiviteter for en bådtype som Polaris Drabant må siges at være slut.

Bestyrelsen trækker sig derfor til generalforsamlingen, og har stillet forslag om foreningens nedlæggelse.

Det er min opfattelse, at nedlæggelse af foreningen svarer til en vedtægtsændring, når ikke andet er bestemt i vedtægterne. Det kan derfor være nødvendigt med en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen er villig til at påtage sig hvervet som forretningsbestyrelse i perioden indtil en sådan, alene med henblik på at nedlægge foreningen.

Såfremt der ikke opnås flertal for forslaget om foreningens nedlæggelse, vil bestyrelsen træde tilbage, og hvis der ikke vælges en ny bestyrelse vil foreningen således stå uden ledelse. Det er ikke en holdbar situation, og jeg må derfor kraftigt pointere, at hvis man har til sinds at stemme imod nedlæggelsen, så må man også være villig til ikke blot at stille op, men også at lægge det arbejde, det indebærer, at drive foreningen og skabe aktivitet!

Bestyrelsen indstiller, at foreningens midler efter nedlæggelse overgår til Dansk Sejlunions ungdomsarbejde.

Mvh

Rune B. Broberg

Formand for Polaris Drabant Klubben

Isefjordskredsens Pd-sejlere inviterer til fælles Pinsetur.

Pinsen nærmer sig – og de fleste både er kommet i vandet. Vi venter bare på lidt mere varme, som forhåbentlig er kommet når vi nærmer os Pinsen.

I år vover vi pelsen og gør næsten som vi plejer, altså vi mødes i løbet af fredagen i Marbæk, hvor vi kan samles i Klub/havnehuset efter aftale.

Lørdag sejler vi gennem broen kl.10 og sætter kursen mod Frederiksværk, hvor vi låner klubhuset til fællesspisninger m.v..

 1. pinsedag er sidste arrangement med fælles morgenmad i sejlklubben.

ALLE Pd-sejlere er meget velkomne til at deltage i arrangementet.

Ring til Georg Rossing hvis du vil have nærmere information eller hvis du ønsker at deltage.

Med ønsket om en god sæson sendes mine bedste sejlerhilsner

Georg Rossing,

Pd 17 ”Havgassen”,

Tlf.4018 6683

Referat GENERALFORSAMLINGEN

POLARIS DRABANT KLUBBEN DEN 14.11.2020

Dagsorden iflg. klubbens vedtægter/love som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning. (godkendt)
 3. Aflæggelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent. (Godkendt)
 4. Valg af bestyrelse og suppleant. (Carsten har solgt sin Polaris og udtræder af bestyrelsen)
 5. Valg af revisor og suppleant.
 6. Indkomne forslag.
 7. Fastlæggelse af dato for næste generalforsamling.

1: Carsten valgt til dirigent og fastslog at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2 og 3: Formandens beretning fremlagt af Carsten, da formanden var sygemeldt.

Så er det atter blevet tid til den årlige generalforsamling og desværre igen i år med et ret så behersket fremmøde.

Enkelte har da også forespurgt, om vi med det nuværende max på 10 personer i forsamlinger, overhovedet lovligt kan afholde generalforsamling i år.

Desværre har vi de seneste år ikke været i nærheden af 10 deltagere, så det luksusproblem, har vi desværre ikke.

Året vi har været igennem, har været præget af covid 19 vi fik her til lands i marts, det gav nogle begrænsninger f.s.v.a. kapsejladser, idet vi ikke måtte være ret mange sammen.

Hen over sæsonen blev disse begrænsninger mindre/lempet, så flere steder så vi      – i efter sæsonen – igen enkelte kapsejladser, desværre uden deltagelse af PD-er.

Forsamlingsforbud har måske også i nogen udstrækning afholdt folk fra at arrangere og deltage i fællesture.

Men det kan ikke være hele forklaringen på de manglende aktiviteter.

Det har i en stor del af sæsonen været lovligt og forsvarligt at mødes i mindre grupper, og klubbens forhøjede refusionsregner om blot tre både på fællestur kunne udløse refusioner, burde for mig at se, have udmøntet sig i nogle fælles ture og arrangementer.

Det ser imidlertid ikke til at have været tilfældet.

Nogle mener det måske skyldes den ret høje gennemsnitsalder blandt klubbens medlemmerne og deraf følgende forsigtighed i forhold til Corona.

Jeg kan naturligvis ikke afvise dette.

Men heller ikke forrige sæson, ja for den sags skyld også tidligere sæsoner, var der tilnærmelsesvist et aktivitetsniveau der berettiger klubbens eksistens og medlemmernes kontingentbetaling. Men derom senere ifb regnskabet.

Vi har i år fået 18 nye medlemmer, således vi d.d. er 117 medlemmer kun et medlem mindre end sidste år. Det er jo meget fint.

Vi har, hvad jeg kommer tilbage til under regnskabsgennemgangen, i indeværende sæson ikke udbetalt en eneste krone i refusion, så det har været let at være kassere.

For ganske få år siden foreslog den daværende bestyrelse, at nedlægge klubben og donere klubbens kontantbeholdning til Dansk Sejlunion

Det modsatte vores nuværende formand Rune sig heldigvis, og fik endda oppakning til at hæve kontingentet fra kr. 100 til kr. 150, således der kunne blive flere midler til flere aktiviteter.

Men lige lidt har det hjulpet.

Jeg vil derfor opfordre den kommende bestyrelse til – med medlemmerne – at diskutere, hvad man vil med klubben.

Jeg har solgt min PD-er og købt en Sunwind 31, hvorfor jeg da også har udmeldt mig af PD Klubben og dermed fratræder som kasserer.

Formands- og Kassererberetning, regnskabsaflæggelse, samt fastsættelse af nyt kontingent på 0kr for den kommende sæson blev godkendt.
Carsten fik overrakt et par gode flasker vin og fik tak for sin indsats i foreningen. Vi ønsker ham god vind i den nye båd.
Regnskabet kan ses på medlemssiden

4: Valg til bestyrelse: Følgende er valgt: Rune Broberg pd22, Torben Matthes pd246, Hanne Hansen pd 179

5: Suppleanter: valgt er Karl Jørgen Hansen og Søren Balle
Revisor: Anders Christensen fik genvalg

6: Ingen indkomne forslag.

7: Eventuelt

Her havde vi besøg af Poul Erik Kræmmer, der har arbejdet hos Nilling . Han viste billeder fra dengang i 70erne og fortalte anekdoter fra den tid på værftet. Et referat fra denne fortælling vil blive lagt på hjemmesiden hurtigst muligt.

8: Næste generalforsamling i 2021 foreløbigt fastlagt til 13. nov. kl 10.30 Sted Bogense sejlklub

Juni 2020

Kære medlemmer af Polaris Drabant Klubben

Sommeren står for døren og tillige forudsiger DMI i deres sæsonprognose at :

”I der samlede regnestykke ser juni ud til at end blive omkring- eller måske lidt over normaltemperaturen, mens den ventes lidt tørrere end normalt.

Med usikkerheden ’in mente’ er der altså en tendens til overvejende stabilt vejr i juli, og måneden ser ud til at byde på nedbør under det normale og temperaturer 1-2 grader over normalen.

Det bedste bud på august samlede temperaturniveau er omkring 1 grad over det normale, mens nedbøren ventes omkring- eller måske lidt over det normale, med betydelige geografiske forskelle fra landsdel til landsdel.” Kilde DMI sæsonprognose

Vi kan således forvente en god sommer og meget tyder på tillige på at coronaen er under kontrol. Men naturligvis skal vi fortsat efterleve myndighedernes anbefalinger omkring corona.

Som tidligere udmeldt, og som det fremgår af klubbens hjemmeside under ”Medlemsfordele”, har bestyrelsen besluttet at hæve refusioner til træf og kapsejlads mm.

Så lad os få en sommer med flere fælles ture/træf for vi der ser en frihed til at sejle.

PBV

Arrangementer i 2019

I 2019 har Polaris Drabant Klubben forløbigt planlagt følgende arrangementer:

– Pinsesejlads i Isefjorden – fra 7. juni i Marbæk
– Hyggetræf i Bogense – 28. – 30. juni i Bogense
– Hyggetræf med deltagelse i kapsejladsen “De Tre Broer” – 23. – 25. august i Kaløvig
– Efterårstur i Isefjorden – 13. – 15. september i Marbæk.

Referat fra Generalforsamlingen d. 23. november 2019
– Dirigent: Formanden blev valgt, da der ikke var andre kandidater.
– Referent: Formanden
Generalforsamlingen konstateres lovligt indkaldt, selv om den ligger i udkanten af “medio November” udskydelsen skyldtes logistiske udfordringer.
– Formanden aflagde beretning:
Kære medlemmer.
2019 har været et år med flere aktiviteter end længe – men der har selvfølgelig heller ikke været en høj barre.
Vi har holdt 4 sejladser i regi af foreningen:
1. En pinsetur i Isefjorden,
2. En weekend i Bogense,
3. En weekend her i Kaløvig, og slutteligt
4. En efterårssejlads i Isefjorden, der desværre resulterede i, at samtlige blæste inde.
Pinseturen i Isefjorden gik fra Marbæk mod Frederiksværk, desværre kun med 2 Pd’ere og 2 eks-Pd-sejlere,. Her sluttede der sig heldigvis to yderligere Pd’ere til, flot fordelt fra Veddelev, Holbæk, Herslev og Jyllinge.
I juni lykkedes det, som vi har forsøgt i de sidste to år, at få andre medlemmer end de vanlige til at arrangere en sejlads: Hanne og Carl-Jørgen i Bogense lagde klub til, og arrangede en dejlig weekend med deltagelse fra 3 lokale både, 3 tilsejlende, og en formand i bil. Arrangementet bød på grill fredag aften, sejltur til Æbelø lørdag samt endnu en grillaften, og hjemsejlads søndag. Stor tak til alle de der mødte op, og særligt stort til Hanne og Carl-Jørgen for at afholde arrangementet! Håber det kan give inspiration til andre i den kommende sæson.
Kapsejladsen ”De 3 Broer” blev endnu engang sejlet i august fra Kaløvig Bådelaug. Pd-klubben havde igen arrangeret træf i forbindelse med denne sejlads. Det lykkedes at samle 5 tilmeldte PD-er, således at Polaris Drabant fik sit eget løb!
Desværre var der både svag vind og tåge, og det lykkedes derfor kun én Polaris Drabant at gennemføre sejladsen inden for tidsgrænsen – Stort tillykke til Hanne og Carl-Jørgen i Aphrodite, som nu må kunne kalde sig klubmestre 2019 i Polaris Drabant!
Ud over kapsejladsen bød weekenden også på grillfest fredag aften med pæn deltagelse. Senere lørdag aften var der fælles gallamiddag på Kaløvig Badehotel, for de deltagende både.
Slutteligt har Isefjordskredsen, som nævnt, holdt efterårssejlads i september. Vejret lagde hårdt for med 15m/s vind, så der blev i stedet arrangeret fællesspisning med hjemmebagt æblekage fredag, og igen lørdag i destinations-havnen – desværre med ikke-sejlende transport. Vi takker for indsatsen i Isefjorden, der holder et højt aktivitetsniveau – og ikke lader sig holde fra at holde et arrangement, bare fordi det blæser!
Klubben anskaffede i foråret nye standere, og har udsendt disse til alle medlemmerne, ligesom der også er blevet indkøbt 4 store standere på 1×2 meter, som er blevet brugt ved arrangementerne – Vi håber, at I har lagt mærke til dem!
Jeg takker bestyrelsen for samarbejdet og indsatsen i 2019 – og ser frem til gode sejladser i 2020!
God vind!

– Kassereren fremlagde regnskabet:
Jeg tror jeg vil starte med at konstatere at vi (uden yderligere sammenligning i øvrigt) har det som nuværende og tidligere regeringer her til lands, nemlig at vi ikke har levet op til alle vore målsætninger.
Vi (den nuværende bestyrelse) lovede nemlig højt og helligt på sidste års generalforsamling, og gentog det i øvrigt på første bestyrelsesmøde overfor os selv, at vi ville bestræbe os på at nedbringe klubbens kontantbeholdning, der som dengang og fortsat udgør sådan ca kr. 30.000.
At vi ville nedbringe kapitalen, skulle og skal ikke forstå som, at vi ville ødsle foreningens penge væk, men gennem øgede aktiviteter og tilskud hertil, gøre det mere interessant at være medlem af Polaris Drabant Klubben.
Da det er vores opfattelse, at vi ikke er sat i verden for at puge sammen, men være en aktiv forening. Er vi da også kede af at kunne konstatere, at udgifter/tilskud til aktiviteter desværre fortsat er på et alt for lavt niveau. Det skyldes desværre at aktivitetsniveauet fortsat er meget lavt.
Men der er håb forude, idet, såfremt den nuværende bestyrelse fortætter, har vi ideer til, hvordan vi håber at kunne øge aktivitetsniveauet, og dermed bruge flere af foreningens penge til gavn for medlemmerne.
Det med at interessen for medlemskab, er heldigvis lykkedes ganske godt, idet vi i dag har ikke mindre end 118 betalende medlemmer, hvoraf 16 medlemmer er nytilkomne i 2019 mod alene 5 nytilkomne i 2018. (Ud af de nuværende 118 medlemmer er der kun 4 B-medlemmer).
Nå ja! faktisk er vi lidt af en international forening, idet vi har et medlem i Schweiz nemlig Michael Koechlin.
Faktisk er det morsomt at se på den geografiske medlemsfordeling:
Der er således 52 medlemmer fra Sjælland og sørme også 52 jyske medlemmer (heraf 11 medlemmer på Syd/Sønderjylland). På Fyn 8 medlemmer.
Alene i Aarhus området er vi 20 medlemmer.

Desværre har vi også måttet taget afsked med nogle gl. medlemmer, enten fordi de i 2019 solgte deres PD, glemte at betale deres kontingent, eller af andre årsager forlod klubben.
Kontingentindtægterne har således for indeværende år været på niveau med forrige år nemlig på godt kr. 17.000.
Men lade os gennemgå regnskabet og se på de enkelte konti, som dette består af.
Vi har i år købt 300 nye klubstandere, hvoraf vi fortsat har en beholdning på ca. 250 stk. svarende til en værdi af ca. 9.000kr. Vi havde 80 standere fra året før.
BUDGETTET
Uændret kontingent på kr. 150, idet såvel budget som kontingent blev vedtaget uændret ved akklamation.
– Valg af bestyrelse og suppleant:
o Bestyrelsen og suppleanten blev genvalgt.
– Valg af revisor og suppleant
o Generalforsamlingen takkede den hidtidige revisor, som har valgt at stoppe som revisor.
o Anders Christensen blev valgt som revisor. Der gives en erkendtlighed til den tidligere revisor.
– Indkomne forslag:
o Bestyrelsen har skrevet et forslag til nye refusionsregler, så vi kan opnå budgettets mål om at bruge kr. 10.000 til gavn for medlemmernes arrangementer.
o Grundlæggende refunderes kun på baggrund af kvitteringer.
For at opnå tilskud til fælles ture/træf skal aktiviteterne være åben for alle klubbens aktive medlemmer, Det betyder rent praktisk, at bestyrelsen skal orienteres på forhånd, således vi kan udsende orientering om ture/træf/løb til samtlige medlemmer. Tillige skal der være mindst 3 deltagende medlemsbåde til et træf.
Den/de der står for et træf/ture/løb skal efterfølgende sende bestyrelsen et referat om aktiviteten, således klubbens øvrige medlemmer kan følge med i klubbens aktiviteter.
Som i alle andre forhold, forholder bestyrelsen sig løbende til klubbens økonomi/omkostninger hvilket betyder, at vi til en hver tid kan ændre bestemmelserne for refusioner, om vi måtte finde det nødvendigt.
Hvad kan der så forventes:
– Refusion af dokumenteret havneafgift for de første to dage af et træf. Ved længere ture/træf tager bestyrelsen beslutning om evt. yderligere refusioner.
– Refusion af (rimelige) udgifter til et aftensmåltid og et morgenmåltid til deltagende PD-både ( dog ikke til drikkevarer)
– Refusion af dokumenteret halvt startsgebyr ved deltagelse i kapsejlads med særlig start/løb for PD-er (maks. refusion er tre løb/år/båd)
– Rimelige udgifter til Præmier til vindere af 1./2./3. pladser ved kapsejladser med særligt start/løb for PD-er.
Andre refusioner:
-Klubben afholder, så vidt muligt, samtlige rimelige udgifter til efterfølgende frokost ifb. generalforsamlinger.
Baggrund:
Vi vil gøre det synligt, til hvad man kan forvente tilskud, bl.a. for derved at øge lysten til og antallet af træf og andre klubaktiviteter.

Regnskab kan findes på medlemssiden. Kræver kode.
– Næste års generalforsamling: Foreløbigt fastsat til 14. november 2020.
Generalforsamlingen blev hævet kl. 11:45

Construction

Vivamus vehicula dictum elit at bibendum. Etiam finibus eros ut urna auctor ullamcorper. Sed at erat eget nisl rutrum ultrices sed eu ex.

Newsletter

Sign up to receive the latest news and trends from our company.

More questions? Get in touch